Vrtané studny

Vrtaná studna je vodní dílo (vodní stavba). Projektovat a budovat vrtanou studnu může jen osoba nebo firma s odbornou způsobilostí a s oprávněním k provádění těchto činností. Jakýkoliv jiný způsob není legální. Při budování vrtané studny musí být dodrženy všechny požadavky dané normou ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody.
V současně době se budují vrtané studny z důvodu, že vybudované kopané studny již nesplňují požadavky na odběr.

Postup prací u vrtané studny

1 - Zmapování pozemku

Přípravnou část nikdy neděláme od stolu. Terénní prohlídka patří ke klíčovým částem před započetím prací na dokumentaci a zahájením vrtných prací.
Na základě průzkumných prací, včetně vyhledání vhodného pramene zkušeným proutkařem, který posoudí hloubku a také vydatnost pramene vzniká dokument, který se jmenuje hydrogeologické vyjádření. Dokumentace vychází z terénní prohlídky, geologických map, hydrogeologických databází a samotného šetření. V tomto bodě je nezbytné vypracovat projektovou dokumentaci na vrtanou studnu, či projekt geologických prací pro průzkumný vrt. Na základě toho úřady vydávání souhlasné stanovisko k možnosti vrtání.

2 - Projektová dokumentace

Kompletní hydrogeologický servis v oblasti individuálního a obecního zásobování podzemní vodou. 
Nabízíme kompletní hydrogeologický servis zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v oblasti hydrogeologie a vodohospodářských staveb. Veškeré služby nabízíme a vše zvládáme po celé České republice. Řídíme se legislativou a rozumíme jí.

 

Pomůžeme vám s vyřízením na úřadech.

Studny vrtáme po celé České republice.

3 - Stavební povolení a inženýring

Sledujeme zákony a vyhlášky, abychom žádosti o studny vyřídili vždy co nejefektivněji. 
Zajišťujeme stanoviska dotčených orgánů jako podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Inženýrskou činností se zejména rozumí podání projektové dokumentace na příslušný úřad za účelem získání stavebního povolení.
Zastupujeme naše klienty při nařízených ústních jednáních, kontrolních prohlídkách. Veškeré služby nabízíme a vše zvládáme po celé České republice.

4 - Realizace vrtných prací

Zajistíme komplexní servis, a to správný výběr vrtné technologie, materiálu, komunikace s účastníky řízení až po realizaci. 
Před samotnou realizací vždy prostudujeme kompletní projektovou dokumentaci a veškerá stanoviska a rozhodnutí úřadů. Kalkulace vrtných prací vždy vychází z projektové dokumentace, kterou připravil hydrogeolog, projektant a vodohospodář a schválil příslušný vodoprávní úřad.

V projektové dokumentaci je definovaná hloubka vrtu a jeho průměr, jakým způsobem se má vrtat.Po vyvrtání provádíme obsyp a těsnění vrtu dle technického provedení vrtu, či dle rozhodnutí hydrogeologa.

Nejčastěji se jedná o obsyp vodárenským praným kačírkem, frakcí 2/4, nebo 4/8. To znamená jedné z nejjemnějších frakcí. Vrt se izoluje bentonitem, neboli jílovou tamponáží pro utěsnění vrtu a zamezení míchání podzemních vod a izolace od vod povrchových. Válečky (granule) bentonitu ve vodě bobtnají až do 450 % původního objemu a vytváří v mezikruží či různých dutinách nepropustnou jílovou izolaci.

Před vrtáním, než přijede vrtací technika

Zpracování cenové kalkulace na vrtné práce:

Nabízíme širokou nabídku variant vrtání a vystrojení vrtu. Bez získání dat z lokality místa vrtných prací nelze poskytovat cenovou kalkulaci.

Nejčastěji se před vrtáním řeší:

  • Posouzení vodního zdroje zkušeným proutkařem
  • Termín vrtání – vrtáme 7 dní v týdnu po celý rok
  • Dozor oprávněné osoby
  • Dostupnost majitelů sousedních vodních zdrojů – společná koordinace
  • Zajištění elektřiny pro svařování na pozemku, či formou elektrocentrály
  • Zabezpečení nemovitosti, či pozemku a příjezdové cesty
  • Případný odklon odvrtané horniny a vody pomocí preventeru do přistaveného vanového kontejneru
  • Terénní úpravy příjezdu či místa vrtu
  • Vše je řešeno s dostatečným předstihem se zákazníkem.

Během vrtání:

  • Vždy záleží na konkrétní lokalitě a podmínkách a dle rozhodnutí úřadu. Nejčastěji se jedná o koordinaci měření okolních vodních zdrojů.

5 - Dokončení studny

Vrtné práce se realizují vždy na základě projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných úřadů. Veškeré další práce po vyvrtání se dimenzují na základě získaných informací z vrtání a kontrolují se vůči projektové dokumentaci.
Doporučujeme  veškeré práce  řešit s co nejmenším množstvím zhotovitelů, mají dostatečné znalosti a zkušenosti.
Přípravná fáze vždy spočívá v načtení situace po vyvrtání a konzultace veškerých možných kroků vedoucích k čerpání vody z vrtu. Před samotnou dílčí realizací vždy vše dostatečně konzultujeme a navrhujeme optimální řešení dle daných podmínek.

6 - Dlouhodobá péče a servis

Provádíme pravidelné čištění vrtu a akreditované rozbory vody pro kontrolu kvality vody. 
Zakládáme si na dlouhodobém vztahu se zákazníkem. Péče znamená pro nás poskytnutí potřebných informací po telefonu a navržení možných servisních zásahů.
Nejčastější servis na vrtané studni je pravidelná kontrola zhlaví vrtu, čerpací techniky a vodovodního systému, čištění vodního zdroje a akreditovaný rozbor vody pro zjištění kvality vody.